สมัครเรียน 038-146-123

Congratulations คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์