สมัครเรียน 038-146-123

การประกวดผลิตสปอตโทรทัศน์ จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายวรวัฒน์ มั่นคง และ นางสาวพรรณนิภา มีแก้ว นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรับเงินรางวัล 7,000 บาท ในการประกวดสปอตโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องชอบธรรม ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครับ