สมัครเรียน 038-146-123

congratulations นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา คว้ารางวัลอันดับที่ 5 การแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติศรีปทุม คนเก่ง !! ..น.ส.กรณิศา เจริญวัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา คว้ารางวัลอันดับที่ 5 การแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ รายการ Open fun fly paragliding 28-30 june 2019 site bukit maras เมืองกัวลาตรังกานู ประเทศมาเลเซีย