สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อยรับ รางวัลประเภท อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับรางวัลประเภท อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2562