สมัครเรียน 038-146-123

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิราวัฒน์ ลีลาสุวณิชย์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ นายสัญชัย ถนอมสวย ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสามารถ อุดม ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 ในงาน"วันรำลึกดร.สุข พุคยาภรณ์" ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา