สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน



จังหวัดชลบุรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางสาวณัฐมล สุริวงค์ชมภู นักศึกษาคณะบัญชี เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี