สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย ภาษี RD Camp ประจำปี 2562นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นางสาวกรณิกา ห่านสิงห์ ,นายศิวัช สุขศิริ ,นาย ณัฐวุฒิ บุญเสริมสุข ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่าย ภาษี RD Camp ประจำปี 2562 ของกรมสรรพากร โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 62 คน จาก 14 สถาบันอุดมศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเรียนรู้แนวคิดการทำการตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนท์ดิจิทัล รวมถึงเรียนรู้เรื่องภาษีใกล้ตัว และการวิเคราะห์ภาษีของชุมชนให้ชุมชนบ้านคิรีวัน จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก