สมัครเรียน 038-146-123

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจ ยาสีฟันสมุนไพรไทย ตราหอมรัญจวน จากทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม ในงาน Business Week Innovation business Idea for 2020 ERA โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค และ อาจารย์กฤษนิล เกียรติธนศักดิ์ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารออมสิน จากนั้นรับฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ "ธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล 4.0 อยู่ได้จริง โตได้จริง" วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน