สมัครเรียน 038-146-123

สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ "แม็คโครนักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ "แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นประจำปี 2562" เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยมี ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค เป็นที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เรียนสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ สาขาที่ครอบคลุมทุกด้านการบริหารธุรกิจ ✅ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ✅ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ✅ กลยุทธ์ที่ทันสมัย