สมัครเรียน 038-146-123

Dek ไอที และบริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี สุดยอด คว้า 4 รางวัล จากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (Me Thai Contest 2019)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้า 4 รางวัลจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ในหัวข้อ “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน”และค่านิยมไทย 12 ประการ การแข่งขันในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล Popular Vote ประเภทสื่อดิจิทัล และคณะบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best of the best ประเภทโครงการต้นแบบ ทีม มิโดะริยาเนะ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี , รางวัล ขวัญใจมหาชน ทีม Spuc Dek บริหาร และรางวัลระดับดีเด่น ทีม Spuc Dek บริหาร การจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย 12 ประการนำไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ในสังคมไทยและประมวลผลเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของโครงการกิจกรรมและสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงความสำคัญของการร่วมสร้างชุมชน ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการทำดีเพื่อแผ่นดิน” แห่งความสามัคคีและมีคุณธรรมเพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน และนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย สำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนในบุคคลที่เป็นต้นแบบของชาติ รวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามในชาติของตนให้คงอยู่ตลอดไป ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2562