สมัครเรียน 038-146-123

อาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลบทความวิชาการระดับชมเชย ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ SPU Educational transformation to the new normal เรื่องโอกาสและความท้าทายการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤต Covid-19 และ New Normalอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลบทความ “ระดับชมเชย” ในประชุมวิชาการ SPU Educational transformation to the new normal จัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในบทความเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี