สมัครเรียน 038-146-123

Congratulations บุคลากรดีเด่นCongratulations ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และอาจารย์วราพร บัวคลี่ สำนักงานกิจการนักศึกษาได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านสายงานสนับสนุนวิชาการ ประเภทกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม