สมัครเรียน 038-146-123

เด็กนิเทศ สาขาออกแบบสื่อสาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี เจ๋ง!ทีม Continue นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ชื่อผลงาน ส่งต่อความดี ภายใต้หัวข้อ "ทำดี....ไม่ต้องเดี๋ยว” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์