สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังสร้างบุญมหากุศล 3 วิทยาเขต ทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างนิคม จ.มหาสารคามมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ,วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ และวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญมหากุศล โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญประกอบพิธีถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2563 และร่วมถวายปัจจัยทำบุญ 3 วิทยาเขต เป็นจำนวนเงิน 1,613,159.50 บาท โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมฯ ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ประเพณีถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังวันออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ภายในพิธียังมีการมอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักเรียนอีกจำนวน 9 ทุนๆละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดสว่างนิคม ตำบล ยางท่าแจ้ง อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม