สมัครเรียน 038-146-123

รางวัลนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาตินักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คว้ารางวัลนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 6 the 6th National Conference on Technology and Innovation Management ได้แก่ นางสาวกัลยา สระกัญญา ได้รับรางวัลนำเสนอระดับดีเด่น , นางสาวฐิติพิมญชุ์ ฐิติภัทราสุนทร ได้รับรางวัลนำเสนอระดับดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม