สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ Energy Innovation Bootcampนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จำนวน 10 คน ผ่านการคัดเลือก เข้าโครงการค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม Energy Innovation Bootcamp เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาระดมความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมชิงรางวัลอีกมากมาย ภายใต้ 10 ธีมหลักของงาน 1. การเก็บพลังงาน (Clean Energy & storage) 2. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 3. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 4. ระบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) 5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลุกค้า (Customer Experience) 6. การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) 7. นวัตกรรมรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model Innovation) 8. การปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล (IOT & Digitization) 9. การเข้าถึงแหล่งพลังงาน (Energy Access) 10. ระบบโครงข่ายเก็บข้อมูล (Block chain) โดยจะได้เรียนรู้จาก Expert ในด้านพลังงานอย่างแท้จริง ที่มาจาก UNDP และ GIZ รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จาก Edvisory อีกด้วย โครงการดังกล่าวจัดโดยหลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับพันธมิตรอาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ NEXUS Thailand จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน