สมัครเรียน 038-146-123

Congratulations คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ประภัสสร คำสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์