สมัครเรียน 038-146-123

ไม่ใช่ปังทิพย์ แต่โลจิสต์ SPUC ปังจริง!!โอเคนัมเบอร์วันขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ประจำ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นผู้ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain )" กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม #มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี #LSC #SPUC #LSC_SPUC #SripatumUniversity