สมัครเรียน 038-146-123

ผศ.นรินทร์ พนาวาส อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.นรินทร์ พนาวาส อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561