สมัครเรียน 038-146-123

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชนขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561