สมัครเรียน 038-146-123

ผศ.ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ผศ.ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์