สมัครเรียน 038-146-123

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชย ไอเดียแผนธุรกิจ Health Innovation in Digital Ageคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้แก่ นางสาวสุนิดา ปริงทอง ,นางสาวพิยุดา มีเย็น ,นางสาวหัทยา แก่นจำปา และนางสาวจันทกานต์ พรมงาม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน แผนธุรกิจ Business Week 2021: Health Innovation in Digital Age : นวัตกรรมธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล ชื่อผลงาน HIHO HALTHY ช้อนส้อมอัจฉริยะ เพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมการรับประทานอาหาร ผ่านการนำเสนอแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564