สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10 เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal โดย รองศาสตราจารย์ กาญจนา มณีแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)และได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้น และยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะนำ ไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการนำเสนอผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2564 นี้ นับเป็นครั้งที่ 10 ครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก Keynote Speaker รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 28 บทความ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี จำนวน 9 บทความ ,กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 3 บทความ ,กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 2 บทความ ,กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 11 บทความ,กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 บทความ และกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ จำนวน 2 บทความ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มุ่งมั่นและร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และส่งต่อกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและจะยังมุ่งมั่นต่อไปเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป