สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้าทุนวิจัย 2 โครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล และดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้ 1.อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ในโครงการวิจัย การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับบรรจุขนมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแบบอัตโนมัติ โดยเป็นการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 2.ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์โซ่ความเย็นสำหรับโซ่อุปทานสุขภาพของประเทศไทย ทั้งนี้การโครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ตามวิสัยทัศน์(VISION) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำสร้างมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม”