สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้า 2 รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)ในมิติทางวัฒนธรรมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีคว้า 2 รางวัลจากการประกวด สื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "การใช้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal)ในมิติทางวัฒนธรรม" ได้แก่ นางสาวนิรามัย มะใบ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนางสาวสุนิตรา จันทรลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้ชีวิตวิถีใหม่จัดประกวดในรูปแบบจัดทำคลิปวิดีโอ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้เท่าทันสื่อ รู้จักการใช้สื่อและเน้นการใช้ประโยชน์จากสื่อได้ นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม