สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ลัดดาวรรณ มีอนันต์ อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ