สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้ารางวัล การประกวด"สื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรจิตอาสา"นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคว้ารางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ,3 และชมเชย 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ในการประกวด"สื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรจิตอาสา" ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศและเงินรางวัล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรสสุคนธ์ กุตโต / นางสาวบุณยานุช ชื่นชยานันทกุล ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เพียงแบ่งปัน" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ นายวัชรินทร์ เกตุสละ/นายฐิติวัชร์ ทัดแก้ว/นายธีระพร พรมป้อง ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เริ่มที่เราทำ" รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ นายกัณฑ์ โปสรักขะกะ/นายพุทธิพงศ์ เอี่ยมสอาด/นายคุณาสิน อัศวพันธุ์นิมิต ภาพยนตร์สั้นเรื่อง"ถ้าเราไม่ทำ แล้วใครจะทำ" รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกฤษลักษณ์ มาธุสรสกุล/นายสาธิตย์ เสาวกุล/นายสิทธิศักดิ์ พุกกะณะสุต ภาพยนตร์สั้นเรื่อง"แค่เราช่วยกันทำ" รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอาริษา วิชัยรัตน์/นายพรอนันต์ พริกเทศ/นางสาวนภาพร กรรมลิขิต ภาพยนตร์สั้นเรื่อง"สิ่งที่ฉันเป็น" รางวัลชมเชย ได้แก่ นายยุทธนา เต็มเปี่ยม/นางสาวมนัศยา แสงสุข/นางสาวอัฐอภิญญา ยางเอน ภาพยนตร์สั้นเรื่อง"จิตอาสาสร้างได้แค่ลงมือทำ"