สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ฯขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย "การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557" โดยนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชลบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา