สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร