สมัครเรียน 038-146-123

นศ.นิเทศศาสตร์ รับรางวัลชมเชยการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑามาส พันธุ์สกุล ,นางสาวเกวลี จุนวิเชียร และนางสาวธัญชนก ลองสำลี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา รับรางวัลชมเชยการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา