สมัครเรียน 038-146-123

ยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนรัฐบาลจีนยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนรัฐบาลจีน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Guizhou University มณฑล Guizhou เมือง Guizhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Guizhou Normal University เมือง Guiyang มณฑล Guizhou ประเทศสาธารณประชาชนจีน นางสาวณัฐกานต์ ไชยเคน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด นางสาวอาธิกา แก้วกล้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน นายชัชชัย สุขมาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน นางสาวกัญญาภัค ตุ้มวิจิตต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน นายวีรพันธ์ แก้วทรัพย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน