สมัครเรียน 038-146-123

โครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดโครงการประกวดแผนการตลาด MARKETING PLAN CONTEST #7 BY A.P. HONDA เนื่องด้วยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดให้มีโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยคัดเลือกผู้ชนะเลิศประจำเขตพื้นที่ี ทั่วประเทศ รวม 21 จังหวัดรวมถึงเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี ในส่วนของจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทางคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม 3 ทีม คือ ทีม SCOOPER, ทีม ZOOMER RANGER และทีม SWEET GARDEN โดยในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทางคณะกรรมการจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งผู้ประสานงานจำนวน 2 ท่านได้ทำการพิจารณาแผนการตลาดของนักศึกษา ณ ห้อง 706 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ โดยมีอาจารย์อชิระ ใจสุบรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการ