สมัครเรียน 038-146-123

โครงการแกนนำเยาวชนต่อต้านการทุจริตนางสาวกชกร สมรรถเวช นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 คน จากนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการแกนนำเยาวชนต่อต้านการทุจริตซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2557 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาด้วย