สมัครเรียน 038-146-123

โครงการยุวฑูต ป.ป.ช.ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกชกร สมรรถเวช นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสถาบันการศึกษา