สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา วิชานิติศาสตร์ และ ดร.สอาด หอมมณี อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา วิชานิติศาสตร์