สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "