สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Programนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program หรือ LDP รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ โดยโครงการ LDP เริ่มจัดตั้งแต่ ปี 2538 และคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกความเป็นผู้นำและปรารถนาที่จะพัฒนาตนเอง มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวประสาน นำมาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน และคัดเลือก นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ จัดโดย บริษัท CPALL ในปีนี้ มีนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาการตลาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้แก่ 1.นายทศวรรษ เกษชม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ 2.น.ส.วรัญญา คงแสงจันทร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ 3.น.ส.จารุรัตน์ พรมศร สาขาการตลาด