สมัครเรียน 038-146-123

ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลในโครงการ พัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Digital Econome Service Providerดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลที่ปรึกษา Success Case ชมเชย ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Digtal Economy พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ในโครงการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Digital Econome Service Provider (DESP) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร โดยในงานมีการมอบรางวัลให้ที่ปรึกษา Success Case ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และที่ปรึกษา Success Case ชมเชย จำนวน 5 รางวัล