สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “Daily Business Plan # 5”ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการลอจิสจิกต์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “Daily Business Plan # 5” หัวข้อ “นมไทย แข่งขันได้ ด้วยใจเดียวกัน”ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี นางสาวอรทัย วงษ์ทรายทอง นางสาวอัชราพร หนองคำภา นายนาเคนทร์ วรรณศิริ