สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลระดับดีมาก จากการแข่งขัน GEO Business Game Competition Thailand 2015นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมโครงการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO โดยเป็นเกมฝึกทักษะธุรกิจ ภาษาและ ICT จาก Towson University USA ของสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลในระดับดีมาก ได้แก่ นายพอตา พรภิกานนท์ , น.ส.รัตยาภรณ์ ตะเคียนราช , น.ส.รุจิรา สุวรรณจักร , น.ส.สุวนันท์ วงศ์แก้ว รางวัลเกียรติบัตรระดับดี ได้แก่ นายสุรวุฒิ อิ่มใจ , น.ส.วนาลี วงค์ตะลา , นายชัยพัฒน์ บัวคำป้อ , นายสุรเชษฐ แก้วใจเพชร , น.ส.ณัฐณิชา ออกหาญ , น.ส.กมลวรรณ พลอยหิรัญ , นายสิทธานต์ เสือแก้ว รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ , นายภัทรพล ทับทิม , นายธนวัฒน์ เทียงธรรม , น.ส.กัณญารัตน์ ราชวงศ์ , น.ส.อารีรัตน์ วัดห้อย , น.ส.วรรณเลขา ปัญญาณี , นายธราวัฒน์ กิ่งโพธิ์สนธิ์ , นายวีรกานต์ เสรีรุ่งเรืองกุล , นายศุภณัฐ ดาวเรือง , นายทศพล ชูเดช , นายธนกฤต กรานแก้ว , นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุสระน้อย , นายวัชรพล อำภาภรณ์ , นายเสรี จำนงธรรม , น.ส.พรรณราย พรหมทอง , นายณัฎฐพล นัยวิริยะ , นายกชธัญ โชติขจรโกศล , นายธีรพงศ์ ขออ้อมกลาง , น.ส.เบญจวรรณ แสนสองชั้น , นายกชณัฐ โชติขจรโกศล , นายสุระเชษฐ์ สีอ่อน , นายฤทธิพงษ์ วงษ์สิริยะ, นายภาณุวัฒน์ พุ่มพันธชาติ และนายวีรยุทธ สันติ โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลกับ ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559