สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ชนะเลิศ โครงการแม็คโครมิตรแท้...โชห่วย ปี 2558SPUC : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีมสาขาการตลาด ร่วมกับสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกพร้อมใบประกาศนียบัตร จากการเข้าแข่งขันการประกวด โครงการ “แม็คโครมิตรแท้...โชห่วย ปี 2558” จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้แก่ น.ส.ณัฐฐา วิมลประเสริฐ , นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี ,นายชวกร พันธุ์กาหลง ,น.ส.สิริรัตน์ สุขสม , นายทัตเทพ ศรีเมือง ,นายอนุชิต อาจหาญ ,นายสิทธิศักดิ์ ตันกิม ,นายวีรพงษ์ ภูสีนาค , นายวธัญญู กระสังข์, นายภควัต วรนาวิน และในวันที่ 17 มีนาคม 2559 นักศึกษาจะเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี