สมัครเรียน 038-146-123

แข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise) รอบชิงชนะเลิศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise) รอบชิงชนะเลิศ ในงานวิชาการ MBS Festival 2016 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมะขามร่วมใจ นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นที่ปรึกษาทีม รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมปูนและปุ๋ยจากเปลือกหอยแครง นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โดยมี อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล เป็นที่ปรึกษาทีม และมี อ.ธีรุตย์ กนกธร เป็นผู้ควบคุมทีมแทน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559