สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการแม็คโครมิตรแท้...โชห่วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ นำโดยดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้ารับรางวัลในโครงการ “แม็คโครมิตรแท้...โชห่วย ปี 2558” จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ได้แก่ น.ส.ณัฐฐา วิมลประเสริฐ , นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรอารี ,นายชวกร พันธุ์กาหลง ,น.ส.สิริรัตน์ สุขสม , นายทัตเทพ ศรีเมือง ,นายอนุชิต อาจหาญ ,นายสิทธิศักดิ์ ตันกิม ,นายวีรพงษ์ ภูสีนาค , นายวธัญญู กระสังข์, นายภควัต วรนาวิน ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559