สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิทยบริการและดร.ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " โดยมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย