สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ( Guizhou University) สาธารณรัฐประชาชนจีนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ( Guizhou University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้คัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมากกว่า 100 คน จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั่วประเทศ และให้ทุนสำหรับนักศึกษาไทยเพียง 5 ทุน โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้รับ 1 ทุนและมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับ 2 ทุน ได้แก่ 1. นายชรินทร เมฆนิ่ม นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับทุนศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Teaching Chinese as a Foreign Language การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 2. น.ส.สุภัคศิษฎ์ บัวศร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับทุนศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Computer and Application