สมัครเรียน 038-146-123

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดแข่งขัน The Business Battle 2016 แผนธุรกิจ The way Driving Digital Economy เพื่อภาพลักษณ์ AMC จัดโดย คณะการบริการและจัดการ KMITL โดยมีอาจารย์วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นที่ปรึกษาและเข้ารับรางวัลเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง