สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิทยบริการ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ ของ สสอท. (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย)