news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


หนังสือยิยยอมสำหรับเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาที่ทำโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ให้ดาว์โหลดหนังสือยิยยอม พิมพ์รายละเอียด เซ็นชื่อ ส่งให้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หากต้องการดาว์โหลดเอกสารให้ไปที่ข้อมูลสหกิจศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน