course

หลักสูตร

Course

หลักสูตร


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Bachelor of Business Administration (Management)

- 4 ปี (ภาคปกติ)

- 4 ปี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

- 4 ปี (ภาคปกติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจการบิน)

Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน