หลักสูตร

Course

หลักสูตร


บริหารธุรกิจบัณทิต (การบริหารและการจัดการสมัยใหม่)

Bachelor of Business Administration (Modern Administration And Management)

- 4 ปี ปกติ
- 4 ปี วันอาทิตย์
- เทียบโอน 2 ปี ปกติ
- เทียบโอน 2 ปี วันอาทิตย์

 


บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาดดิจิทัล)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)

- 4 ปี ภาคปกติ
- 2 ปี เทียบโอน ภาคปกติ
- 2 ปี เทียบโอน ภาควันอาทิตย์


บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาดดิจิทัลและสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing And Modern Administration And Management)

หลักสูตร 2 ปริญญา เทียบโอน วันอาทิตย์


บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน)

Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)

- 4 ปี ปกติ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน