คณะนิเทศศาสตร์

                 

             คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการสื่อสารบนพื้นฐานการออกแบบทางศิลปะ   มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการสื่อสารและการออกแบบ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ   ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts (Digital Media Design)

 เป็นสาขาที่รองรับกับยุคเทคโนโลยี ที่รวมศาสตร์ของการคิดสร้างสรรค์  การออกแบบ และการสื่อสารเข้าด้วยกัน เป็นการเรียนที่ผสมผสานประยุกต์ใช้การออกแบบมาเพื่อสื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์ เราสอนให้คุณปฏิบัติงานได้ ออกแบบการสื่อสารได้ทุกรูปแบบ มีความรู้ ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จในคนคนเดียว เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวล้ำของเทคโนโลยี  สาขาวิชาออกแบบสื่อสารจะสร้างให้คุณเป็น  “Professional”  เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ

จุดเด่น

              1. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานจริง ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษรวมทั้งได้มีการเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมาให้ความรู้
              2. มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติที่เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
              3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน
              4. ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย
              5. ผลักดันให้เกิดทักษะทางด้านธุรกิจและด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 

หลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล การสื่อสารการตลาดและแบรด์)

Master of Communication Arts(Digital Innovation in Marketing Communication and Branding)

       จุดเปลี่ยนในการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรMCA สาขานวัตกรรมดิจิทัล การสื่อสารการตลาดและเบรนด์ ทุกรายวิชาเรียนในสไตล์ Training & Coaching จริง  กับ  Coach ตัวจริงจาก Case ธุรกิจจริงของตัวคุณเอง ร่วมกับการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง องค์กรธุรกิจจริง เพื่อสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญครบ 5 ด้าน คือ 
     1.Digital Innovation (นวัตกรรมดิจิทัล)
     2.Marketing (การตลาด) 
     3.Branding (แบรนด์) 
     4. Corporate (องค์กร) 
     5. Communication (การสื่อสาร) 
      คิดทำธุรกิจต้องคิดเรื่องการสื่อสาร เพราะทุกธุรกิจจุดติดได้ด้วยการสื่อสาร
News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน